Mr. Dan Huang 黄丹
Unisource Trading (Shanghai) Co., Ltd.
佑尼梭斯贸易(上海)有限公司

Mr. Dan Huang 黄丹
Unisource Trading (Shanghai) Co., Ltd.
佑尼梭斯贸易(上海)有限公司

Suite 3602-03, 36/F Office Tower, Di Wang Commercial Centre, Shun Hing Square,
5002 Shen Nan Road East, Shenzhen, 518001, China
中国深圳市罗湖区深南东路5002号信兴广场地王商业中心3602单元 (郵編: 518001)
T: (86) 189-22969372
E: Dan.Huang@veritivcorp.com

G7 Certified 認證 认证

Since 首次 首次 : 07/01/2020
Thru 到期日 到期日 : 06/30/2022