G7专家名录

主頁 > 索引 > G7专家名录

Mr. Guang Qi Jin
Shenzhen YUTO Packaging Technology Co., Ltd.

China
T: (86) 138-26981202
E: guangqi.jin@szyuto.com

G7 Certified 認證 认证

Since 首次 首次 : 04/01/2019
Thru 到期日 到期日 : 03/31/2021

Mr. Guang Zhao 赵广
Fujifilm (China) Investment Co., Ltd.

China
T: (86) 755-83460290
E: Zg.ffcn@gmail.com

G7 Certified 認證 认证

Since 首次 首次 : 11/01/2015
Thru 到期日 到期日 : 10/31/2021

Mr. Guangrong Xu 徐广荣
King Yip (DongGuan) Printing & Packaging Co., Ltd.

China
T: (86) 769-85551734
E: guangrong.g.xu@rrd.com

G7 Certified 認證 认证

Since 首次 首次 : 10/01/2014
Thru 到期日 到期日 : 09/30/2020