G7专家名录

主頁 > 索引 > G7专家名录

**RECOGNITION OF EXCELLENCE –
G7 EXPERT 5+ YEARS**
**卓越的认可 – G7认证专家5+年**

Mr. Hau Yin Chan 陳孝賢
EcoPrint Cloud Technology Limited

Hong Kong, China
T: (852) 23660388
E: kennychan@me.com

G7 Certified 認證 认证

Since 首次 首次 : 05/01/2011
Thru 到期日 到期日 : 04/30/2019

**RECOGNITION OF EXCELLENCE –
G7 EXPERT 5+ YEARS**
**卓越的认可 – G7认证专家5+年**

Mr. Henry Young 杨启泰
Career (HK) Printing Supplies Limited
基利印刷器材 ( 香港 ) 有限公司

5/F Tai Ping Industrial Centre, Block 3, 53 Ting Kok Road, Tai Po, N.T., Hong Kong
香港 新界 大埔 汀角路 53號 太平工業中心 第三座 5字樓
T: (852) 26678633
E: kt_young@careerltd.com.hk

G7 Certified 認證 认证

Since 首次 首次 : 05/01/2011
Thru 到期日 到期日 : 09/30/2022

**RECOGNITION OF EXCELLENCE –
G7 EXPERT 5+ YEARS**
**卓越的认可 – G7认证专家5+年**

Mr. Him Lai Lee

Hong Kong, China
T: (852) 96817714
E: hllee@hllee.net

G7 Certified 認證 认证

Since 首次 首次 : 05/01/2009
Thru 到期日 到期日 : 11/30/2019