G7专家名录

主頁 > 索引 > G7专家名录

**RECOGNITION OF EXCELLENCE –
G7 EXPERT 5+ YEARS**
**卓越的认可 – G7认证专家5+年**

Mr. Kwok Ching Lai
Konica Minolta Business Solutions (HK) Ltd.

Hong Kong, China
T: (852) 28564767
E: Kevin.Lai@konicaminolta.com

G7 Certified 認證 认证

Since 首次 首次 : 12/01/2012
Thru 到期日 到期日 : 11/30/2020

Mr. Kwok Yat Man 万国逸
Konica Minolta Business Solutions (HK) Ltd.
柯尼卡美能达商业系统 ( 香港 ) 有限公司

Room 208, 2/F, Eastern Centre, 1065 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong
香港鲗鱼涌英皇道1065号东达中心2楼208室
E: kyman.man@konicaminolta.com

G7 Certified 認證 认证

Since 首次 首次 : 06/01/2018
Thru 到期日 到期日 : 05/31/2022

**RECOGNITION OF EXCELLENCE –
G7 Expert 5+ YEARS**
**卓越的认可 – G7认证专家5+年**

Mr. Lap Chung Tsang

Hong Kong, China
T: (852) 96677138
E: tsangbyron@gmail.com

G7 Certified 認證 认证

Since 首次 首次 : 07/01/2011
Thru 到期日 到期日 : 06/30/2019