G7印程专家名录

主頁 > 索引 > G7印程专家名录

Mr. Yung Chun Tony Chung 鍾永俊

China
E: tony.chung@psa2020.com

G7 PC Certified 認證 认证

Since 首次 首次 : 06/01/2017
Thru 到期日 到期日 : 05/31/2021

Ms. Chun Lan Apple Wan
WANTech

Room 4, 2/F., Hung Hom Bay centre, KLN, Hong Kong, China
T: (852) 53138967
E: wanchunlan71@gmail.com

G7 PC Certified 認證 认证

Since 首次 首次 : 12/01/2011
Thru 到期日 到期日 : 11/30/2019

**RECOGNITION OF EXCELLENCE –
G7 EXPERT 5+ G7 MASTERS**
**卓越的认可 – G7专家 5+年 G7认可企业**

Ms. Xiaoyan Su 苏小燕
Shenzhen YUTO Packaging Technology Co., Ltd.

China
T: (86) 138-26981202
E: suxy@szyuto.com

G7 PC Certified 認證 认证

Since 首次 首次 : 03/01/2014
Thru 到期日 到期日 : 05/31/2021