G7专家名录

主頁 > 索引 > G7专家名录

**RECOGNITION OF EXCELLENCE –
G7 EXPERT 5+ YEARS**
**卓越的认可 – G7认证专家5+年**

Mr. Jinghuan Ge 葛惊寰
Shanghai Publishing & Printing College
上海出版印刷高等专科学校

No. 100, Shuifeng Road, Shanghai, China
中国上海市杨浦区水丰路100号
T: (86) 21-65666380
E: sytuprint@126.com

G7 Certified 認證 认证

Since 首次 首次 : 09/01/2013
Thru 到期日 到期日 : 08/31/2021

**RECOGNITION OF EXCELLENCE –
G7 EXPERT 5+ YEARS**
**卓越的认可 – G7认证专家5+年**

Mr. Jinhu Liu 刘金虎
Shanghai FuDy PM Packaging Co., Ltd.
品墨包装技术 ( 上海 ) 有限公司

Room 402, Block A, Hailiang building, No.22 lane 118 Zhong jiang Road, Shanghai, China
中国上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦A座402室
T: (86) 189-30866746
E: Kim.liu@pmpackaging.com.cn

G7 Certified 認證 认证

Since 首次 首次 : 12/01/2012
Thru 到期日 到期日 : 11/30/2022

Mr. Jun Jie Yan 颜俊杰
C & C Joint Printing Co., (Guangdong) Ltd.

China
T: (86) 755-33609988
E: Yan.jun.jie@candcprinting.com

G7 Certified 認證 认证

Since 首次 首次 : 04/01/2015
Thru 到期日 到期日 : 03/31/2019