G7专家名录

主頁 > 索引 > G7专家名录

**RECOGNITION OF EXCELLENCE –
G7 EXPERT 5+ YEARS**
**卓越的认可 – G7认证专家5+年**

Mr. Song Lei 宋磊
Ricoh China Co., Ltd.
理光 ( 中国 ) 投資有限公司

China
T: (86) 186-10483418
E: songlei@rcn.ricoh.com

G7 Certified 認證 认证

Since 首次 首次 : 09/01/2013
Thru 到期日 到期日 : 08/31/2021

Mr. Lin Song 宋林
Chongqing Yutong Printingn Co., Ltd.
重慶裕同印刷有限公司

36 Zhenhua Road, Shapingba, Chongqing,
China
中國重慶市沙坪埧振華路36號
T: (86) 182-80120792
E: songlin@szyuto.com

G7 Certified 認證 认证

Since 首次 首次 : 12/01/2019
Thru 到期日 到期日 : 11/30/2021

Mr. Songtao Lee

China
E: lisst@zidan.com.cn

G7 Certified 認證 认证

Since 首次 首次 : 12/01/2017
Thru 到期日 到期日 : 11/30/2019